Mesto Dudince informuje

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.
Priložené súbory:
V dňoch 9.októbra  2019 ( Streda ) až 30.novembra ( Sobota ) sa začne vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v našom meste v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.
Deratizáciu bude vykonávať  firma UOS s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. - ZV a STVPS a.s.- ZH.Vzhľadom na náhle ochladenie a blížiace sa vykurovacie obdobie a s tým spojené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene informuje. 
Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:
Stredoslovenská distribučná, a.s. 
vyzýva vlastníkov nehnuteľností, cez ktoré prechádza vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov 
a porastov, ktoré dosiahli nebezpečnú výšku 
a tým ohrozujú spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb 
a majetku. Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 22.09.2019 po odsúhlasení vykonania prác zo strany SSD. 
Potrebné je nahlásiť sa kontaktnej osobe na 
t.č. 0917 732 448 Národná transfúzna služba SR
Pracovisko NOVÉ ZÁMKY


         Vás pozýva na odber krvi


dňa 27.8.2019 – utorok  
DUDINCE – Mestský úrad, prízemie

v čase  od  8:00 hod. do 10:00 hod.Tešia sa na Vás pracovníčky NTS SR Nové ZámkyJedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť.

Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným.

Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke.

Ale zároveň odhodlanie jednotlivcov a národov položiť za tieto ideály to najcennejšie, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším dôkazom, odkazom, ale tiež záväzkom.

29.8.2019 si pripomenieme 75. výročie Slovenského národného povstania - odkaz a záväzok v našich národných dejinách.

Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti a konajte odvážne.

Preto uctime si pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie aj zomierať.


Česť ich pamiatke!Oznam o zastupovaní počas  dovolenky - MUDr. Martin OLEJ
Neodkladnú zdravotnú starostlivosť  Vám poskytne: 

26.8. - 30.8.2019:    MUDr. Fraňová Milota 
045/551 2356, Ul. 29. augusta 610/5,  Krupina 

2.9. - 6.9.2019:    MUDr. Capuliakova Marta 
045/5521 965, Kuzmányho 26,  Krupina

Pohotovosť vo Zvolene od 13,00 
Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

Informácie, poradenstvo a potvrdenia Vám poskytne sestra 
v ambulancii v Krupine /denne 7,00 -15,00/. 
Tel:045/5591279    Mobil:0903 501 234Oznamujeme Vám, že MUDr. Anikó Balázsová – Ambulancia pre deti a dorast v Horných Semerovciach nebude ordinovať od 26.8. do 30.8.2019. 
Zastupovať ju bude MUDr. Mártonová v Šahách.Prihlášky sa posielajú do 15.9.2019 na adresu:

 

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora

 

962 44  Litava 290

 

alebo Obec Beľuj

 

alebo na meil :  rppkka@sppk.sk, obecnyuradbeluj@gmail.com
Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodné verejné súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:
Spravodajstvo

PRAVIDELNÝ VÝVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Pravidelný vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /BRKO/  - hnedé nádoby sa uskutočňuje každý párny týždeň vždy v UTOROK....

Čítať celý článok...

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Pondelok - Streda - Piatok      10,00 - 16,00Utorok - Štvrtok                         10,00 - 17,30Sobota                                &n...

Čítať celý článok...

Napísali o nás....

https://www.nashont.sk/vyznamne-medzniky-zivota-vhodne-testamenty-vlastneho-svedomia/ https://www.nashont.sk/futbalovy-hont-ma-svojich-kuzelnikov-i-svoje-starosti/https://www.nashont.sk/vyznamne-medzniky-zivota-vhodne-testamenty-vlastneho-svedomia/...

Čítať celý článok...