Mesto Dudince informuje

Prihlášky sa posielajú do 15.9.2019 na adresu:

 

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora

 

962 44  Litava 290

 

alebo Obec Beľuj

 

alebo na meil :  rppkka@sppk.sk, obecnyuradbeluj@gmail.com
Priložené súbory:
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodné verejné súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:
Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dudince“ a k návrhu tohto strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 21 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené, t.j. do 10.06.2019 na adresu: 

Okresný úrad Krupina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
ČSA 2190/3
963 01 Krupina

Konzultácie k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dudince“ a k návrhu tohto strategického dokumentu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa uskutočnia dňa 05.06.2019 o 09:00 hod.na Okresnom úrade Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, 3. posch. č. dverí 4.26.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že do Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Dudince“ a Návrhu strategického dokumentu  je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Dokumenty sa nachádzajú na informačnej tabuli mesta na prízemí v budove MsÚ a sú verejnosti dostupné počas úradných hodín až do 10.06.2019.

Priložené súbory:

Dňa 03.04.2019  listom č. 580/2019 sa Mesto Dudince so svojou žiadosťou obrátilo na ústredie Slovenskej sporiteľne, a.s., oddelenie elektronického bankovníctva o zriadenie a umiestnenie vkladomatu v našom meste.

Dňa 24.04.2019 Mesto Dudince obdržalo odpoveď na danú žiadosť, ktorá sa nachádza v prílohe. 
Priložené súbory:
Pondelok     10,00 –  16,00
Utorok          10,00 –  17,30 
Streda           10,00 –   16,00
Štvrtok          10,00 –   17,30
Piatok            10,00 –   16,00
Sobota             8,00   – 12,00Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

dňa 17.05.2019 v čase od 8,30 hod do 16,30 hod. prerušená distribúcia elektriny 

na ulici OKRUŽNÁ č. 121, č. 129, č. 207, č. 705, č. 707, č. 708, č. 709, č. 711, č. 713, č. 714, 

č. 716, č. 800, č. 802
Srdečne Vás pozývame na  "STAVANIE MÁJA"ktoré sa uskutoční 30.apríla 2019 o 15,30 hodine na začiatku kúpeľného parku.

Stavanie mája má symbolický význam boja zimy s jarou, smrti so životom, je symbolom obnovujúcej sa prírody. Na Slovenku sa máje tradične stavajú pred domami dievčat, ktoré sú súce na vydaj. Túto krásnu tradíciu si pripomenieme v našom meste práve v utorok, kedy mladý brezový stromček za spevu piesní a tancov členov folklórneho krúžku LIPKA zo Spojenej školy Dudince vyzdobíme pestrými stužkami. 

Srdečne Vás pozývame. Dňa 27.04.2019, t.j. sobota, bude v čase od 12,00 hod. do 19,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu smerom k mestskému úradu, k predajni COOP Jednota SD až po most pri vstupe do mesta.

Cestná doprava bude vedená  po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a usporiadateľmi.

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom čase zastávku pri Hoteli Prameň.V zmysle § 24 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Okrsková volebná komisia oznámi čas hlasovania do prenosnej volebnej schránky v deň konania volieb najneskôr do 9,00 hodiny.

Voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky môžete nahlasovať :

-         na t.č. 045/5583 112 kontaktovať pani Pavelkovú do 29.3.2019 do 14,00 hod.

-         v deň konania volieb do 15,00 hodiny na telefónne číslo:

-         0918 374 963

 Mesto DUDINCE

 

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

prezidenta Slovenskej republiky

 

 

Deň a čas konania druhého kola volieb:

30. 03. 2019 7:00 h - 22.00 h

 

Miesto konania volieb druhého kola volieb:

Mestský úrad Dudince, sobášna miestnosť /prízemie/

Volebný okrsok č. 001

 

Adresa: Okružná 212/3 Spravodajstvo

Za každým úspechom je tvrdá drina

https://www.nashont.sk/za-kazdym-uspechom-je-tvrda-drina/...

Čítať celý článok...

VYHLÁSENIE OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ NA PRENÁJOM MAJETKU MESTA DUDINCE

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodné verejné súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pren...

Čítať celý článok...