Výstavba rýchlostnej cesty R3

Závery zo stretnutie predstaviteľov samospráv a aktivistov z juhu stredného Slovenska so zástupcami MDaV SR, MŽP SR, BBSK a Národnej diaľničnej spoločnosti .

 

-          - Pozastavenie posudzovania vplyvu na životné prostredie pre celú trasu R3 / tzv. EIA /, t.j. na 70 km úseku rýchlostnej cesty od Budče po Šahy,

-          - Nahradí ho posudzovanie vplyvu na životné prostredie jednotlivých častí /tzv. EIA /    – úsekov – obchvatov sídiel.

-          Prioritné riešenie:

-          - obchvaty sídiel – miest Krupiny a Šiah, ale len ako predkládky cesty 1.triedy, prípravné práce 2020 -2022, plán realizácie 2023 -2025,

-         -  obchvaty ostatných sídiel / D. Niva, H. Nemce, Dudince.../ sa budú posudzovať individuálne,

-          - opodstatnenosť výstavby rýchlostnej cesty R 3 v celom profile ukáže  štúdia, ktorú si dá vypracovať MDaV SR,

- na jej vypracovaní by sa malo začať v r.2020.