Mesto Dudince informuje
18.08.2017 sme na letnom amfiteátri privítali finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar a kapelu NaEX s rockovými a pop rockovými hitmi od kapiel Team, Tublatanka, Kabát, Olympic...

Dňa 29.augusta 2017 si pripomíname 73.  výročie Slovenského národného povstania.
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným.
Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a boli vedení túžbou po slobode a spravodlivosti. 
        Ak hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, hold pri tejto príležitosti  skladáme nielen jeho vojakom a bojovníkom, ale aj účastníkom celého česko-slovenského domáceho a zahraničného odboja v druhej svetovej vojne.
         Národ je spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych a ešte nenarodených. Obete tých, čo padli za náš  dnešok bez vojen, za náš národ v minulosti, nás zaväzujú byť rovnako statočnými a odvážnymi.
         Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja,  brániť svoju krajinu a v tomto boji stratili svoje životy.    
         Nech pamiatka na padlých počas oslobodzovacieho boja zostane navždy večná.   
         
         Vážení občania a návštevníci nášho mesta, pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na pietny akt kladenia vencov
dňa 28. augusta 2017 o 19,30 hodine pred budovou Mestského úradu v Dudinciach,
ktorý bude spojený s kultúrnym programom.

19,30 hod. Pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli pred budovou MsÚ      
20,00 hod. Lampiónový sprievod ulicami mesta na amfiteáter
20,30 hod. Kultúrny program na amfiteátri:
                      - vystúpenie FS Partizán
                      - opekanie
                      - zapálenie vatry   Superstar v Dudinciach....

KEDY: 18.august 2017 o 19,00 hod.

KDE: letný amfiteáter 

VSTUPNÉ 3 €Vážení občania!
Aj napriek viacerým upozorneniam sa nedodržiavajú podmienky zberu plastov.
PET fľaše sú nedeformované a zazátkované!!!!, čo značne predražuje ich dopravu,
pretože ich nevieme  stlačiť a tým pádom vozíme vzduch na vzdialenosť 100 km  (jedna cesta).
Dôrazne Vás žiadame, aby ste fľaše len deformovali a neuzatvárali !!!!!! Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince v spolupráci s Mestom Dudince, Vás pozýva dňa 24.06.2017 o 19:30 hod.  na koncert interpretov známych z TV Šláger pod názvom SPIEVAJTE S NAMI.  O zábavu a Vašu dobrú náladu sa postarajú Klimentovci, Ľubo Virág, Black Band. Cena vstupeniek v predpredaji v Turisticko-informačnej kancelárii je 7 €, priamo na mieste 9 €. Tešíme sa na krásny zážitok  na prírodnom amfiteátri v Dudinciach.  

Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71  Dudince, IČO: 00319902, 
zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Strieborným
      

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Parcely registra C KN nachádzajúce sa v k.ú. Dudince: 
Č.150/1 o výmere 787 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/3 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/14 o výmere 437 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Č. 150/15 o výmere 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
Č. 150/16 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
Od parcely č. 150/1  do parcely č. 149 o výmere 11 m2, druh pozemku:  zastavaná plocha 

Kupujúcim je COOP Jednota SD Krupina, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina.

Dôvod odpredaja je vysporiadanie zastavanej plochy a zokruhovania zásobovacej komunikácie.

Zverejnenie predaja podľa osobitného zreteľa bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Dudince a na webovom sídle mesta. 
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, je obec povinná týmto spôsobom zverejniť tento zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu v mestskom zastupiteľstve, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.


     
V Dudinciach, 13.06.2017                                                                                    


PaedDr. Dušan Strieborný                                                                                                                                           
primátor mestaDňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu. Po ukončení podujatia boli pohostení chutným gulášom.

 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.Operátori sú pripravení vyradiť programy JOJ z ponuky 


Ako je známe, od začiatku tohto roka slovenskí komerční vysielatelia MARKÍZA a JOJ spoplatnili svoje vysielania.

So spoločnosťou Markíza došlo k dohode a k podpísaniu zmluvy o vysielaní ich TV programov.

So spoločnosťou JOJ zatiaľ k dohode nedošlo,  lebo ich požiadavka na spoplatnenie je neúmerne vysoká, naviac sa vyhrážajú ukončením vysielania českej verejnoprávnej televízie.

Za účelom ochrany klientov asociácia APKT, ktorej členom je aj spoločnosť Vares s r.o. B.B., vypracovala tlačovú správu.

Znenie celej tlačovej správy nájdete ako prílohu k tomuto oznamu.

Priložené súbory:
Mesto Dudince Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:

Aj tento rok pozývame všetkých obyvateľov nášho mesta na tretí ročník podujatia

"Daruj deň svojmu mestu",

ktorý venujeme skrášľovaniu nášho okolia, v ktorom žijeme. 
Súťaž vín amatérskych vinárov

a prezentácia profesionálnych vinárov  

regiónu HONTOznamujeme Vám, že dňa 6.4.2017 boli zahájené búracie (demolačné) a čistiace práce pri odstraňovaní budovy rozostavaného kultúrneho strediska v kúpeľnom parku.
Predpokladaná doba ukončenia všetkých prác je do konca mesiaca apríl 2017. 
Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v danom období tolerovali hlučnosť a prašnosť spôsobené vyššie uvedenými prácami a  rešpektovali bezpečnostné opatrenia v uvedenej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme.Spravodajstvo

NOC HVIEZD - Tomáš Bezdeda, Superstar v Dudinciach

18.08.2017 sme na letnom amfiteátri privítali finalistu speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar a kapelu NaEX s rockovými a pop rockovými hitmi od kapiel Team, Tublatanka, Kabát, Olympic......

Čítať celý článok...

OSLAVY 73. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

        Dňa 29.augusta 2017 si pripomíname 73.  výročie Slovenského národného povstania. Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Jedným z najnákladnejších práv človeka je právo byt slobodným. Slovenské ná...

Čítať celý článok...

NOC HVIEZD

Superstar v Dudinciach....KEDY: 18.august 2017 o 19,00 hod. KDE: letný amfiteáter VSTUPNÉ 3 €...

Čítať celý článok...

Leto v Dudinciach

Srdečne pozývame občanov a návštevníkov nášho mesta!Príďte si spríjemniť letné dni a večery.......

Čítať celý článok...