Mesto Dudince informuje

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu. Po ukončení podujatia boli pohostení chutným gulášom.

 Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia v Dudinciach.Operátori sú pripravení vyradiť programy JOJ z ponuky 


Ako je známe, od začiatku tohto roka slovenskí komerční vysielatelia MARKÍZA a JOJ spoplatnili svoje vysielania.

So spoločnosťou Markíza došlo k dohode a k podpísaniu zmluvy o vysielaní ich TV programov.

So spoločnosťou JOJ zatiaľ k dohode nedošlo,  lebo ich požiadavka na spoplatnenie je neúmerne vysoká, naviac sa vyhrážajú ukončením vysielania českej verejnoprávnej televízie.

Za účelom ochrany klientov asociácia APKT, ktorej členom je aj spoločnosť Vares s r.o. B.B., vypracovala tlačovú správu.

Znenie celej tlačovej správy nájdete ako prílohu k tomuto oznamu.

Priložené súbory:
Mesto Dudince Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.


Priložené súbory:

Aj tento rok pozývame všetkých obyvateľov nášho mesta na tretí ročník podujatia

"Daruj deň svojmu mestu",

ktorý venujeme skrášľovaniu nášho okolia, v ktorom žijeme. 
Súťaž vín amatérskych vinárov

a prezentácia profesionálnych vinárov  

regiónu HONTOznamujeme Vám, že dňa 6.4.2017 boli zahájené búracie (demolačné) a čistiace práce pri odstraňovaní budovy rozostavaného kultúrneho strediska v kúpeľnom parku.
Predpokladaná doba ukončenia všetkých prác je do konca mesiaca apríl 2017. 
Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v danom období tolerovali hlučnosť a prašnosť spôsobené vyššie uvedenými prácami a  rešpektovali bezpečnostné opatrenia v uvedenej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme.Mesto Dudince a Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince Vás pozývajú na výstavu súťažných návrhov verejnej anonymnej architektonicko - výtvarnej súťaže "Uvítací monument mesta Dudince" od 03.04.2017 do 28.04.2017 prístupnej v pracovných dňoch v čase úradných hodín v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Dudinciach. 

Vážení občania,
chceli by sme Vás upozorniť na zvýšený výskyt nepovolených odpadov v zberných nádobách na papier,  kde sa nachádzajú zložky ako použité znečistené jednorazové plienky a iné hygienické potreby a veľmi veľký objem kuchynského odpadu.
V prípade, že  spracovateľ nájde nepovolené odpady – bude odpad vrátený. 
Separovaný zber odpadu nekončí na skládke, ale je ďalej triedený RUČNE, aby mohol byť čo najlepšie využitý ako druhotná surovina. 
Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali správne triedenie zložiek separovaného zberu, v inom prípade budú vyčíslené škody a finančný postih bude znášať občan! Vážení občania, v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dudince č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v Meste Dudince každému súpisnému číslu bolo priradené orientačné číslo. 

Na základe prideleného orientačného čísla si tabuľky s daným číslom môžete bezplatne prevziať u pani Pavelkovej na mestskom úrade /matrika/. Jej pripevnenie a údržbu si zabezpečíte vo vlastnej réžii. Aj v roku 2017 môžete darovať Vaše 2 % z dane z príjmov či ste fyzická, alebo právnická osoba. Prostriedky, ktoré Združeniu cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince poskytnete, budú využité výlučne na rozvoj a aktivity na území mesta Dudince. 

Predovšetkým na :
- podporu kultúrneho a spoločenského života v kúpeľnom meste,
- rozvoj  športových podujatí,
- v spolupráci s Mestom Dudince a ostatnými členmi ZCR BCD zabezpečenie starostlivosti o významné zariadenia cestovného ruchu  (lesopark Búroš, vrt s minerálnou vodou a altánkom, amfiteáter, turistické chodníky, cyklotrasy, parkový mobiliár),
- ochranu  a podporu prírodných  a historických pamiatok na území mesta (Dudinské travertíny, Rímske kúpele, Zvonička,),
- podporu  a rozvoj Dudiniec ako turistickej destinácie v rámci cestovného ruchu, 
- podporu enviromentálnej výchovy mládeže a povedomia obyvateľov v meste Dudince. 

Ďakujeme. Priložené súbory:

FEBRUÁR: 09.02.2017
MAREC: 09.03.2017
APRÍL: 06.04.2017
MÁJ: 04.05.2017

Občania, ktorí majú záujem o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017, sú povinní do 31.01.2017 predložiť všetky potrebné doklady v zmysle VZN č. 8/2015 zo dňa 10.12.2015. 
Taktiež občania, u ktorých došlo k zmene predmetu dane z nehnuteľnosti /kúpa, predaj, darovanie, výmena, dedičstvo/, sú povinní zmeny nahlásiť a predložiť všetky potrebné doklady do 31.01.2017.DETSKÁ AMBULANCIA    -   MUDr. Martin OLEJ, všeobecný lekár pre deti a dorast

Od 15. decembra 2016

začína ordinovať aj v Dudinciach

 

ORDINAČNÉ   HODINY

DUDINCE, J.Jesénia 168/4


UTOROK 13:00 - 14:30

ŠTVRTOK 13:00 - 14:30Informácie na tel.:  045-5591279,  0903 501234Mesto Dudince bolo prostredníctvom MsP Dudince s.r.o. úspešné pri podávaní projektu: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 
Z operačného programu Kvalita životného prostredia získalo finančné prostriedky vo výške 927 690,87 €. 

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

DÁTUM SCHVÁLENIA

25.10.2016

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, predovšetkým biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Dudince a priľahlom regióne južnej časti okresu Krupina, prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu o 1130 t/r, a najmä výstavby zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton. Nový areál pre Triedený zber KO a zhodnocovanie BRKO bude vybudovaný v meste Dudince, časť Merovce.

 

Dudince patria, vzhľadom na svoju veľkosť, k najzelenším mestám na Slovensku, plochy parkov a verejnej zelene zaberajú 36,5 ha, čo spolu so súkromnými záhradami a vinicami v meste Dudince vedie k značnému množstvu produkovaného BRKO. V nadväznosti na nový zákon o odpadoch a nadväzujúce vyhlášky pre obce vyplývajú nové legislatívne povinnosti, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť. Nakoľko ani susedné obce v južnej časti okresu Krupina, nemajú vytvorené dostatočné a vyhovujúce podmienky pre nakladanie, a najmä zhodnocovanie BRKO vznikajúcich na ich území v súlade s platnou legislatívou, je predkladaný projekt výstavby novej kompostárne s nevyhnutnou technikou na jej prevádzku pripravený ako regionálny a nová kompostáreň bude slúžiť aj pre potreby širšieho záujmového územia.

Nakoľko Dudince nedisponujú zberným dvorom a systém triedeného zberu odpadov a jeho kapacity sú v súčasnosti nevyhovujúce, nevyhnutnou potrebou v meste je výstavba zberného dvora, v ktorom sa bude zbierať najmä DSO, objemný odpad, čiastočnej aj iné vytriedené zložky KO a najmä BRKO, keďže zberný dvor je plánovaný ako súčasť regionálnej kompostárne. Zároveň bude pre prostredníctvom projektu obstaraná mobilná technika na zvoz a nakladenie s vytriedeným odpadom, zariadenie na mechanickú úpravu vytriedeného drevného odpadu, zberné nádoby na BRO a veľkoobjemové kontajnery.

Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zberu BRKO najmä zo záhrad, parkov a cintorínov a jeho efektívne zhodnocovanie v súlade s legislatívnymi ustanoveniami SR a smernicami EÚ. Projekt prispieva  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

 

Výška finančných prostriedkov projektu

POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

 

 

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Žiadané percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP

Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

Harmonogram realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít):

19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

jún 2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

december 2017

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (4 záznamy)


Kód   Názov                                                                                      Merná jednotka                Celková cieľová hodnota

P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu                      t/rok                                  1 130,0000


P0089 Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov              t/rok                                   950,0000

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov              t/rok                                   130,0000


P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov                      t/rok                                1 200,0000Vybudovanie kompostárne s kapacitou 1 200 t/rok prispeje aj k modernizácii technickej vybavenosti.

Nová technická vybavenosť :

-kolesový malotraktor s čelným nakladačom 
a príslušenstvom
-náves s nosnosťou 5 t
-štiepkovač
-kontajnerový nosič
-6 ks uzatvárateľných kontajnerov s obj. 7m3
Zberné nádoby pre domácnosti 120 l

Zvýšenie triedenia komunálneho, objemového a stavebného odpadu o 1 130 t/rok na zbernom dvore by malo postupne viesť k zníženiu ceny poplatkov za vývoz odpadu fyzických a právnických osôb. 
Preto všetci prispejme k zlepšeniu životného prostredia v našom meste! 
Spravodajstvo

Daruj deň svojmu mestu 2017

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnil tretí ročník podujatia Daruj deň svojmu mestu, ktoré bolo venované očisteniu a  skrášleniu nášho mesta. Aj keď počasie bolo premenlivé, ale dobrá nálada nechýbala.  Obyvatelia a návštevníci vyčistili mesto od drobného komunálneho odpadu...

Čítať celý článok...

Medzinárodné cyklistické preteky - Kritérium Dudince

Z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince, dňa 29.04.2017 bude v čase od 12,00 hod. do 17,30 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná.Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú ...

Čítať celý článok...

Oznam spoločnosti VARES s r.o. Banská Bystrica

                                                                                     ...

Čítať celý článok...

Dudinská 50 -tka

Na Dudinskej päťdesiatke sa stal víťazom Nór HaukenesTASR, 25. marca 2017 16:45Titul majstra Slovenska patril Dušanovi Majdánovi, ktorý finišoval na 16. mieste s výkonom (4:10:40).Dudinská päťdesiatka, archívna snímkaDudince 25. marca (TASR) - Na 36. ročníku Dudinskej päťdesiatky,...

Čítať celý článok...

Pri neúčasti Tótha hlavným favoritom Dudinskej 50-ky Poliak Augustyn

0Bratislava 21. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)Pri neúčasti Tótha hlavným favoritom Dudinskej 50-ky Poliak AugustynNa 36. ročníku tradičných medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka (v sobotu 25. marca) bude štartovať približne 170 pretekárov z 20 kraj...

Čítať celý článok...