Úspešný projekt, detail žiadosti o NFP - Triedený zber KO

Mesto Dudince bolo prostredníctvom MsP Dudince s.r.o. úspešné pri podávaní projektu: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 
Z operačného programu Kvalita životného prostredia získalo finančné prostriedky vo výške 927 690,87 €. 

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

DÁTUM SCHVÁLENIA

25.10.2016

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, predovšetkým biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Dudince a priľahlom regióne južnej časti okresu Krupina, prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu o 1130 t/r, a najmä výstavby zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton. Nový areál pre Triedený zber KO a zhodnocovanie BRKO bude vybudovaný v meste Dudince, časť Merovce.

 

Dudince patria, vzhľadom na svoju veľkosť, k najzelenším mestám na Slovensku, plochy parkov a verejnej zelene zaberajú 36,5 ha, čo spolu so súkromnými záhradami a vinicami v meste Dudince vedie k značnému množstvu produkovaného BRKO. V nadväznosti na nový zákon o odpadoch a nadväzujúce vyhlášky pre obce vyplývajú nové legislatívne povinnosti, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť. Nakoľko ani susedné obce v južnej časti okresu Krupina, nemajú vytvorené dostatočné a vyhovujúce podmienky pre nakladanie, a najmä zhodnocovanie BRKO vznikajúcich na ich území v súlade s platnou legislatívou, je predkladaný projekt výstavby novej kompostárne s nevyhnutnou technikou na jej prevádzku pripravený ako regionálny a nová kompostáreň bude slúžiť aj pre potreby širšieho záujmového územia.

Nakoľko Dudince nedisponujú zberným dvorom a systém triedeného zberu odpadov a jeho kapacity sú v súčasnosti nevyhovujúce, nevyhnutnou potrebou v meste je výstavba zberného dvora, v ktorom sa bude zbierať najmä DSO, objemný odpad, čiastočnej aj iné vytriedené zložky KO a najmä BRKO, keďže zberný dvor je plánovaný ako súčasť regionálnej kompostárne. Zároveň bude pre prostredníctvom projektu obstaraná mobilná technika na zvoz a nakladenie s vytriedeným odpadom, zariadenie na mechanickú úpravu vytriedeného drevného odpadu, zberné nádoby na BRO a veľkoobjemové kontajnery.

Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zberu BRKO najmä zo záhrad, parkov a cintorínov a jeho efektívne zhodnocovanie v súlade s legislatívnymi ustanoveniami SR a smernicami EÚ. Projekt prispieva  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

 

Výška finančných prostriedkov projektu

POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

 

 

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Žiadané percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP

Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

Harmonogram realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít):

19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

jún 2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

december 2017

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (4 záznamy)


Kód   Názov                                                                                      Merná jednotka                Celková cieľová hodnota

P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu                      t/rok                                  1 130,0000


P0089 Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov              t/rok                                   950,0000

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov              t/rok                                   130,0000


P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov                      t/rok                                1 200,0000Vybudovanie kompostárne s kapacitou 1 200 t/rok prispeje aj k modernizácii technickej vybavenosti.

Nová technická vybavenosť :

-kolesový malotraktor s čelným nakladačom 
a príslušenstvom
-náves s nosnosťou 5 t
-štiepkovač
-kontajnerový nosič
-6 ks uzatvárateľných kontajnerov s obj. 7m3
Zberné nádoby pre domácnosti 120 l

Zvýšenie triedenia komunálneho, objemového a stavebného odpadu o 1 130 t/rok na zbernom dvore by malo postupne viesť k zníženiu ceny poplatkov za vývoz odpadu fyzických a právnických osôb. 
Preto všetci prispejme k zlepšeniu životného prostredia v našom meste!