Informácia o pohybe majetku mesta

Dátum zverejnenia zámeru: 18.04.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne hasičské vozidlo IVECO TURBO Dail 40E10W, červenej farby, VIN: ZCFD4079209028143, EČV: KA243AS,  ktoré je vo vlastníctve Mesta Dudince za hasičské vozidlo TATRA 148 CAS 32, červenej farby, VIN: 5804-47, EČV: UHA 31-60.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené hasičské vozidlo je nepotrebné a nevyužíva sa. Dátum zverejnenia zámeru: 12.02.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Dudince, k.ú. Dudince, okres Krupina, vedený na LV č. 1, súpisné číslo 141, parcela č. 147 pre žiadateľa Jána Močára, bytom Nový rad 339/13, 962 71 Dudince. Kúpna cena vo výške 8.500 € je stanovená znaleckým posudkom 139/2017, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a Mesto Dudince danú nehnuteľnosť dlhodobo nevyužíva.