Informácia o pohybe majetku mesta

Dátum zverejnenia zámeru: 31.05.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemky  registra C v k.ú Dudince – Hotel Prameň :  

- parcela č. 610/19 o výmere 604m2, zastavaná plocha – všeobecná hodnota pozemku 13.795,36 €

- parcela č. 610/19 o výmere 604m2, asfaltové spevnené plochy – všeobecná hodnota stavby 7.446,18 € 

- parcela č. 840/7 o výmere 212m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 4.842,08 €

- parcela č. 840/8 o výmere 94m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 2.146,96 €

- parcela č. 840/9 o výmere 363m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 8.290,92 €  

Pozemky sa predávajú ako jeden celok. Hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 69/2018, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš. Odpredaj sa uskutoční v cenách, ktoré boli stanovené znaleckým posudkom č. 69/2018. 


Dátum zverejnenia zámeru: 31.05.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a zákona SNR č. 138/1991 ZB. o majetku obcí a v súlade s platnými právnymi predpismi, konkrétne pozemky registra C v k.ú. Dudince – bývalé Nákupné stredisko formou verejnej obchodnej súťaže /VOS/ : 

- parcela č. 610/1 o výmere 1 139m2, zastavaná plocha – všeobecná hodnota pozemku 26.014,76 €

- parcela č. 610/1 o výmere 1 139m2, asfaltové spevnené plochy – všeobecná hodnota stavby 14.041,70 €

- parcela č. 610/13 o výmere 389m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 8.884,76 €

- parcela č. 610/14 o výmee 167m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 3.814,28 €

- parcela č. 610/15 o výmere 50m2, ostatná plocha – všeobecná hodnota pozemku 1.142,00 €

Pozemky sa predávajú ako jeden celok. Hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 68/2018, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš.

Zároveň žiada v čo najkratšom čase vypracovať podmienky k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže, pričom sa bude vychádzať z cien, ktoré boli stanovené znaleckým posudkom. V prípade nevýhodnej ceny, ktorá bude ponúknutá vo VOS si vyhlasovateľ vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať. Dátum zverejnenia zámeru: 18.04.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne hasičské vozidlo IVECO TURBO Dail 40E10W, červenej farby, VIN: ZCFD4079209028143, EČV: KA243AS,  ktoré je vo vlastníctve Mesta Dudince za hasičské vozidlo TATRA 148 CAS 32, červenej farby, VIN: 5804-47, EČV: UHA 31-60.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené hasičské vozidlo je nepotrebné a nevyužíva sa. Dátum zverejnenia zámeru: 12.02.2018

Mesto Dudince zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Dudince, k.ú. Dudince, okres Krupina, vedený na LV č. 1, súpisné číslo 141, parcela č. 147 pre žiadateľa Jána Močára, bytom Nový rad 339/13, 962 71 Dudince. Kúpna cena vo výške 8.500 € je stanovená znaleckým posudkom 139/2017, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Doboš.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a Mesto Dudince danú nehnuteľnosť dlhodobo nevyužíva.