Mesto Dudince informuje

Vážení občania, v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dudince č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb v Meste Dudince každému súpisnému číslu bolo priradené orientačné číslo. 

Na základe prideleného orientačného čísla si tabuľky s daným číslom môžete bezplatne prevziať u pani Pavelkovej na mestskom úrade /matrika/. Jej pripevnenie a údržbu si zabezpečíte vo vlastnej réžii. Aj v roku 2017 môžete darovať Vaše 2 % z dane z príjmov či ste fyzická, alebo právnická osoba. Prostriedky, ktoré Združeniu cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince poskytnete, budú využité výlučne na rozvoj a aktivity na území mesta Dudince. 

Predovšetkým na :
- podporu kultúrneho a spoločenského života v kúpeľnom meste,
- rozvoj  športových podujatí,
- v spolupráci s Mestom Dudince a ostatnými členmi ZCR BCD zabezpečenie starostlivosti o významné zariadenia cestovného ruchu  (lesopark Búroš, vrt s minerálnou vodou a altánkom, amfiteáter, turistické chodníky, cyklotrasy, parkový mobiliár),
- ochranu  a podporu prírodných  a historických pamiatok na území mesta (Dudinské travertíny, Rímske kúpele, Zvonička,),
- podporu  a rozvoj Dudiniec ako turistickej destinácie v rámci cestovného ruchu, 
- podporu enviromentálnej výchovy mládeže a povedomia obyvateľov v meste Dudince. 

Ďakujeme. Priložené súbory:

FEBRUÁR: 09.02.2017
MAREC: 09.03.2017
APRÍL: 06.04.2017
MÁJ: 04.05.2017

Občania, ktorí majú záujem o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2017, sú povinní do 31.01.2017 predložiť všetky potrebné doklady v zmysle VZN č. 8/2015 zo dňa 10.12.2015. 
Taktiež občania, u ktorých došlo k zmene predmetu dane z nehnuteľnosti /kúpa, predaj, darovanie, výmena, dedičstvo/, sú povinní zmeny nahlásiť a predložiť všetky potrebné doklady do 31.01.2017.DETSKÁ AMBULANCIA    -   MUDr. Martin OLEJ, všeobecný lekár pre deti a dorast

Od 15. decembra 2016

začína ordinovať aj v Dudinciach

 

ORDINAČNÉ   HODINY

DUDINCE, J.Jesénia 168/4


UTOROK 13:00 - 14:30

ŠTVRTOK 13:00 - 14:30Informácie na tel.:  045-5591279,  0903 501234Mesto Dudince bolo prostredníctvom MsP Dudince s.r.o. úspešné pri podávaní projektu: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. 
Z operačného programu Kvalita životného prostredia získalo finančné prostriedky vo výške 927 690,87 €. 

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 

DÁTUM SCHVÁLENIA

25.10.2016

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, predovšetkým biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Dudince a priľahlom regióne južnej časti okresu Krupina, prostredníctvom intenzifikácie a zvýšenia kapacít triedeného zberu najmä BRKO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu o 1130 t/r, a najmä výstavby zberného dvora a kompostárne s kapacitou 1200 ton. Nový areál pre Triedený zber KO a zhodnocovanie BRKO bude vybudovaný v meste Dudince, časť Merovce.

 

Dudince patria, vzhľadom na svoju veľkosť, k najzelenším mestám na Slovensku, plochy parkov a verejnej zelene zaberajú 36,5 ha, čo spolu so súkromnými záhradami a vinicami v meste Dudince vedie k značnému množstvu produkovaného BRKO. V nadväznosti na nový zákon o odpadoch a nadväzujúce vyhlášky pre obce vyplývajú nové legislatívne povinnosti, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť. Nakoľko ani susedné obce v južnej časti okresu Krupina, nemajú vytvorené dostatočné a vyhovujúce podmienky pre nakladanie, a najmä zhodnocovanie BRKO vznikajúcich na ich území v súlade s platnou legislatívou, je predkladaný projekt výstavby novej kompostárne s nevyhnutnou technikou na jej prevádzku pripravený ako regionálny a nová kompostáreň bude slúžiť aj pre potreby širšieho záujmového územia.

Nakoľko Dudince nedisponujú zberným dvorom a systém triedeného zberu odpadov a jeho kapacity sú v súčasnosti nevyhovujúce, nevyhnutnou potrebou v meste je výstavba zberného dvora, v ktorom sa bude zbierať najmä DSO, objemný odpad, čiastočnej aj iné vytriedené zložky KO a najmä BRKO, keďže zberný dvor je plánovaný ako súčasť regionálnej kompostárne. Zároveň bude pre prostredníctvom projektu obstaraná mobilná technika na zvoz a nakladenie s vytriedeným odpadom, zariadenie na mechanickú úpravu vytriedeného drevného odpadu, zberné nádoby na BRO a veľkoobjemové kontajnery.

Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zberu BRKO najmä zo záhrad, parkov a cintorínov a jeho efektívne zhodnocovanie v súlade s legislatívnymi ustanoveniami SR a smernicami EÚ. Projekt prispieva  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov  zneškodňovaných skládkovaním a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

 

Výška finančných prostriedkov projektu

POŽADOVANÁ VÝŠKA NFP

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

 

 

Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Žiadané percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Žiadaná výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA NFP

Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu:

927 690.87 €

Schválená celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

927 690.87 €

Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Schválená výška nenávratného finančného príspevku:

881 306.33 €

Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

46 384.54 €

Harmonogram realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít):

19

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

jún 2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

december 2017

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

SCHVÁLENÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE (4 záznamy)


Kód   Názov                                                                                      Merná jednotka                Celková cieľová hodnota

P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu                      t/rok                                  1 130,0000


P0089 Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov              t/rok                                   950,0000

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov              t/rok                                   130,0000


P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov                      t/rok                                1 200,0000Vybudovanie kompostárne s kapacitou 1 200 t/rok prispeje aj k modernizácii technickej vybavenosti.

Nová technická vybavenosť :

-kolesový malotraktor s čelným nakladačom 
a príslušenstvom
-náves s nosnosťou 5 t
-štiepkovač
-kontajnerový nosič
-6 ks uzatvárateľných kontajnerov s obj. 7m3
Zberné nádoby pre domácnosti 120 l

Zvýšenie triedenia komunálneho, objemového a stavebného odpadu o 1 130 t/rok na zbernom dvore by malo postupne viesť k zníženiu ceny poplatkov za vývoz odpadu fyzických a právnických osôb. 
Preto všetci prispejme k zlepšeniu životného prostredia v našom meste! 
Spravodajstvo

Kohézny fond

Mestský podnik Dudince s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého výsledkom realizácie bude zabezpečené požadované nakladanie s BRO v záujmovom území, zahŕňajúce pokrytie zber...

Čítať celý článok...

INVESTIČNÉ AKCIE A PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2016

Vážení občania,v roku 2016 sa Mestu Dudince podarilo zrealizovať investičné akcie a podať projekty, ktoré boli zamerané na rozvoj miestnej infraštruktúry, bývania,  životného prostredia  a športu. Medzi najvýznamnejšie patria:- Modernizácia  a rozšírenie verejnéh...

Čítať celý článok...

Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta Dudince

SLOVAN Dudince prekvapil favoritov  !!! 18.ročník futbalového turnaja o Pohár primátora Mesta DudinceV kúpeľnom Meste Dudince,  v prekrásnom športovom areáli ŠKM Dudince,  sa 24.7.2016 uskutočnil už tradičný futbalový turnaj mužov, ktorý organiz...

Čítať celý článok...

Cesta rozprávkovým lesom

Oblastná organizácia cestovného ruchu  v spolupráci so Spojenou školou Dudince a Mestom Dudince pripravila dňa 11.06.2016 zábavné popoludnie pre všetky malé, menšie, maličké aj najmenšie detičky pod názvom Cesta rozprávkovým lesom. Po úspešnom zvládnutí jednotlivých stano...

Čítať celý článok...